​​​​

عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیرهعضو هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
محمد کلانتریمرتضی یزد خواستیمحمود ایروش عبدالرضا محمودپور
​​irvas.jpgIMG-20191229-WA0015.jpg

 

​​