​​​​

​​ع​ضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیرهمدیر عامل و عضو هیئت مدیرهنائب رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
محمدجعفر خوش‏خلق​​محمد کلانتریمرتضی یزد خواستیسید محمدرضا حسینیانعلی  صفرنورالله
​​

​​