​​​​

​​عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و عضو هیئت مدیرهنائب رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
محمدجعفر خوش‏خلق​​محمد کلانتریمرتضی یزد خواستیسید محمدرضا حسینیانعلی  صفرنورالله
​​

 

​​