​​​​

عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیرهعضو هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
محمد کلانتریمرتضی یزد خواستیمحمود ایروش 
​​irvas.jpg

 

​​