​​​​

عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیرهعضو هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
محمد کلانتریمرتضی یزد خواستیمحمود ایروش  مجتبی بصیری
​​irvas.jpgbasiri.jpg

 

​​