آخرین وضعیت تست تجهیزات پروژه احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس

در ادامه انجام تست تجهیزات پروژه احیاء مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس؛ در دوره گذشته توفیقاتی به شرح ذیل محقق گردید:
1- عملیات فلشینگ روغن برروی تجهیز Seal Gas Compressor صورت پذیرفت.
2- درخصوص جاده های دسترسی فرعی؛ عملیات زیرسازی و کوبش آن تکمیل گردیده و در انتظار آغاز مرحله پایانی (آسفالت ریزی) می باشد.
3- نصب باسکول های مورد نیاز پروژه نیز به پایان رسید و در انتظار کالیبراسیون لود سل های آنها می باشد.
4- درخصوص محل انبار مواد اولیه (گندله) تا کنون 10000 متر مکعب از 50000 متر مکعب آن آماده گردیده و پیش بینی می شود تا دو هفته آینده نیز محوطه مربوطه تکمیل گردد.
5- عملیات ریچر خطوط گاز نیز به پایان رسیده و متعاقب آن عملیات عایق کاری شروع شده است.

     .