اولين بازديد مدير عامل محترم جناب آقاي مهندس يزدخواستي

روز چهارشنبه مورخ 10/04/94 مدير عامل محترم شرکت جناب آقاي مهندس یزد خواستی بعد از ورود به سایت شرکت به همراه جمعی دیگر از مدیران و همکاران، از بخش های مختلف در حال ساخت کارخانه بازدید بعمل آوردند.

 

     .