تغییر مدیر عامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس

در تاریخ 31 خرداد ماه 1394، با حضور جناب آقای برادران مدیرعامل و اعضای هیات مدیره  شرکت  سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس انجام گرفت. در این جلسه جناب آقای مهندس مرتضی یزدخواستی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی و از آقای مهندس مسعودی مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

     .