ورود آخرین محموله غبارگیر به مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

.

     .