ورود اولین محموله گندله مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

همزمان با ادامه انجام عملیات تست و راه اندازی تجهیزات پروژه احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس، اولین محموله گندله در تاریخ 15/07/95 جهت شارژ تجهیز (Day Bin) وارد مجتمع گردید.

     .