گزارش سفر مديرعامل محترم مورخ ١٣٩٤/٠٤/٢٤

صبح چهارشنبه مورخ 24/04/1394 جلسه هفتگی هماهنگی کارفرما، مشاور و پیمانکار(بخش احیاء) و سرویس های  جانبی برگزار  شد. این جلسه با حضور مدیرعامل  محترم شرکت جناب  آقای مهندس یزدخواستی، مدیران، مسئولان  بخش های مختلف شرکت، پیمانکاران و مشاوران، مسائل و مشکلات پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مطابق هفته های گذشته، موانع پیش روی پروژه مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد. کارفرما همچنین بار دیگر بر انجام به موقع کارها طبق برنامه زمانبندی شده در بخش های  مختلف سایت  تا زمان راه اندازی تاکید داشتند.

     .