گزارش مجمع عمومي سال ١٣٩٤

   مجمع عمومی عادیِ سالیانه شرکت صبا فولاد خلیج فارس برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 با حضور کلیه سهامداران محترم و اعضا محترم هئیت مدیره در تاریخ 94/04/08در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

     .