ورود
  
  
  
  
  
چکیده
  
  
  
Direct Reduced Ironmaking Technology.pdf
  
فن آوری تولید آهن به روش احیا مستقیم: بررسی های تولید بریکت گرم آهن اسفنجی با سطح کربن بالا1398/10/08مهندس حمیدرضا تولایی
میانگین جاری رتبه‌بندی 5 ستاره است.
HBI.pdf
  
خشته گرم آهن اسفنجی1397/10/17مهندس حمیدرضا تولایی
میانگین جاری رتبه‌بندی 5 ستاره است.
Souza present.pptx
  
استفاده نوآورانه از آهن اسفنجی کیفی میدرکس با درصد بالا در EAF1398/11/07مهندس حمید رضا تولایی
میانگین جاری رتبه‌بندی 5 ستاره است.