فن آوری تولید آهن به روش احیا مستقیم: بررسی های تولید بریکت گرم آهن اسفنجی با سطح کربن بالافن آوری تولید آهن به روش احیا مستقیم: بررسی های تولید بریکت گرم آهن اسفنجی با سطح کربن بالامهندس حمیدرضا تولایی2020-05-27T07:40:44Z16/9419651031494
خشته گرم آهن اسفنجیخشته گرم آهن اسفنجیمهندس حمیدرضا تولایی2019-01-08T12:37:46Z16/9419651031494
استفاده نوآورانه از آهن اسفنجی کیفی میدرکس با درصد بالا در EAFاستفاده نوآورانه از آهن اسفنجی کیفی میدرکس با درصد بالا در EAFمهندس حمید رضا تولایی2020-05-27T07:25:40Z16/4725685119629

​​​

 
​​​