​​​​

​​عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیرهعضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
داریوش رشیدی
سعید بزرگیفخراله مولاییمحمد فخرآبادیعبدالرضا محمودپور
​​unnamed-۱.jpgIMG-20191229-WA0015.jpg
​​