​​​​​​​​​

 

 

مبانی مدیریت رفتار سازمانیhttp://sp2019:48850/KM/DocLib/QT440.16A01.1-S01.pdfمبانی مدیریت رفتار سازمانیhttp://sabasteel.co/PublishingImages/992.jpgمدیریتسمتعلی رضائیان1395978-964-459-496-0

​​