محل اجراي پروژه واقع در منطقه ویژه صنعتی خلیج فارس بندرعباس در كيلومتر 20 جاده شهيد رجائي و شماره اقتصادی جديد شركت 411151453779 مي‏باشد.

شرکت صبا فولاد خلیج فارس با توجه به ارزیابی گزارشات مکانهاي مختلف براي پروژه، منطقه ویژه صنعتی خلیج فارس بندرعباس را که توسط گروه معادن و فلزات رشد یافته است انتخاب کردند. کارخانه در محل (PGSIZ) به مساحت حدود 413 هکتار احداث خواهد شد. محل در نظر گرفته شده در 267 کیلومتري جنوب غربی کرمان و 327 کیلومتري مکان پیشنهادي گندله سازي گل‏گهر واقع شده است که شرایط مساعدي براي رسیدن به اهداف مطلوب کارخانه و برنامه‏هاي توسعه می‏باشد. منطقه موردنظر براي احداث کارخانه در جنوب ایران واقع شده و در موقعیت مناسبی براي حمل و نقل از طریق راه آهن سراسري، راههاي اصلی جاده‏اي و دریاهاي آزاد قرار دارد. امکانات مورد استفاده براي نقل و انتقال مواد اولیه از طریق اسکله و انبار کردن مواد اولیه و محموله‏ها به حجم 10 میلیون تن در سال وجود دارد. (PGSIZ) منطقه ویژه صنعتی خلیج فارس که امکانات مورد نظر جوابگوي نیاز کارخانه فولادسازي خواهد بود. وجود این امکانات و شرایط و نزدیکی به معادن سنگ آهن، منطقه ویژه بندرعباس را به منطقه مناسبی براي توسعه صنعت فولادسازي تبدیل می‏کند. براساس مطالعات انجام شده و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط دولت جمهوري اسلامی ایران براي مناطق ویژه صنعتی به خصوص در بندرعباس، از جمله معافیت‏هاي گمرگی، تاسیسات بندري مناسب براي بارگیري و تخلیه بار و فضاي مناسب و کافی براي احداث یک مجتمع فولاد سازي در منطقه، محل در نظر گرفته شده از شرایط خوبی براي احداث کارخانه فولاد سازي برخوردار است. محل پروژه در مجاورت پالایشگاه نفت، آلومینیوم المهدي، کارخانه فولاد هرمزگان و فولاد كاوه جنوب واقع شده است.

mahelle-ejra_0.jpg

​​