دکتر دشتیانه در نشست کمیته راهبری استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو در شرکت صبا فولاد خلیج فارس تاکید کرد:

پیاده سازی سیستم های ایزو از اصلی ترین اقدامات جهت ارتقاء کیفیت در شرکت صبا فولاد است

مديرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس، پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو را از اصلی ترین اقدامات جهت ارتقاء کیفیت در این شرکت دانست.

به گزارش روابط عمومى شرکت صبا فولاد خلیج فارس، دکتر احسان دشتیانه در جلسه کمیته راهبری استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو در شرکت صبا فولاد با تاکید بر اهمیت بسیار زیاد اجرای این پروژه، اظهار داشت: پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو از اصلی ترین اقدامات جهت ارتقاء کیفیت در شرکت صبا فولاد است.
مديرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس افزود: با توجه به اهمیت بسيار زیاد این موضوع، معاونین و مدیران ارشد شرکت به طور جدی پیگیر تکمیل مراحل این پروژه باشند.
شایان ذکر است، در این نشست که به ریاست مديرعامل و با حضور معاونین و مدیران شرکت صبا فولاد برگزار شد، مشاور طرح استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو در شرکت صبافولاد خلیج فارس، گزارشی را از روند اجرای این پروژه ارائه نمود.
این پروژه شامل انجام فاز شناخت وضع موجود، تحلیل و مستند سازی فرآیندها، طراحی و پیاده سازی فرآیندها، دستورالعمل های کاری، روش های اجرایی بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت، انجام ممیزی داخلی، توجیه و آماده سازی کارکنان شرکت جهت اجرای ممیزی شخص ثالث برای دریافت گواهینامه ایزو و برگزاری ممیزی شخص ثالث توسط شرکت ذیصلاح و دریافت گواهینامه ایزو می باشد.