بریکت گرم آهن اسفنجی
HOT BRIQUETTED IRON

آهن اسفنجی از احیای مستقیم اکسید آهن بدست می آید. در روش میـدرکس (MIDREX® DRI TECHNOLOGY) گنـدله سـنـگ آهن در کوره قائم با جریانی از گاز متـان که در ریفـورمـر به کمک کاتالیـست به منـوکسیـد کربـن و هیـدروژن شکسـتـه شـده در دمـای حدود 900 درجـه سانتـی گراد احیـا و به آهـن با درجـه خلـوص حدود 85 درصد تبدیل می شود. آهـن اسفنجی به سه شکل سرد، گرم و بریکت گرم تولید و مصرف می شود. در صورتی که کارخانه فـولاد ســازی در کنار کارخـانـه آهـن اسفنجی واقع شـده باشد امـکان استـفـاده از آهن اسفنجی گرم با دمای 550 درجه سانتیگراد و بالاتر خواهد بود که موجب صرفه جوئی قابل توجهی در مصرف انرژی واحد فولادسازی خواهد شد. با توجه به این که آهـن اسفنـجی به شکل گنـدله و نرمه تمـایل بسیاری به آتش گیری دارد، برای انتقال آن بایستی از گازهای خنثی استـفاده کرد. آهـن اسفنـجی بریکت شده تمایلی به آتش گیری ندارد و به هر صورت و با هر روشی آن را می توان به محل مصرف انتـقال داد و نیازی به استفاده از گاز خنثی نیست.

تعریف HBI توسط International Maritime Organization) IMO) : آهـن اسفنـجی تولیـد شـده به روش احیـاء مستقیم که در دمایی بالاتر از °650 سانتی گراد فشـرده شده است و چـگالـی آن بالاتـر از 5gram/cm³ دارد. چـگالی بالاتـر از 5 و شـکل بالشـی ماننـد آن، جابجـایی، حمـل دریـایـی، انـبــارداری و عمـلکـرد آن در ذوب را بهـبـود می بخشد.