احسان دشتیانه

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

داریوش رشیدی

رئیس هیئت مدیره

ابراهیم جانقربان

عضو هیئت مدیره

محمد فخرآبادی​

عضو هیئت مدیره

فرزین کریمی

عضو هیئت مدیره