رامین سارنگ

رئیس هیئت مدیره

احسان دشتیانه

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم جانقربان

عضو هیئت مدیره

داریوش رشیدی

عضو هیئت مدیره

حسین اطمینان

عضو هیئت مدیره