مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه پيش تصفيه وسيستم كلر زني واحد RO

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد جهت " قرارداد احداث سیستم  پیش تصفیه برای واحد RO  از نوع فیلتر شنی ( MMF) به همراه پکیج کلر زنی برای مخزن ذخیره آب خام ورودی واحد احیا مستقیم (HBI) به روش  قرارداد طرح و ساخت (EPC) " از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت پاکات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی – منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس –شرکت صبافولاد خلیج فارس –واحد حقوقی مراجعه نمایند.