مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌اي - خدمات بازنگری و طراحی، ﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ، تست و راه‌اﻧﺪازی غبارگیر ماشین بریکت واحد احیا به صورت EPC

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد "خدمات بازنگری و طراحی، ﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ، تست و راه‌اﻧﺪازی غبارگیر ماشین بریکت واحد احیا به صورت EPC" را از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت صبافولاد خلیج فارس، واحد حقوقی مراجعه نمایند.