مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌اي خدمات تامین( 1700 متر) و اجرا (3000 متر) دیوار پیرامونی شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد جهت " خدمات تامین( 1700 متر) و اجرا (3000 متر) دیوار پیرامونی شرکت صبا فولاد خلیج فارس " از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط (حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و دارای سابقه اجرای 2 پروژه مشابه) محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت پاکات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت صبافولاد خلیج فارس، واحد حقوقی مراجعه نمایند.