مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌اي ساخت داگ لگ های ریفورمر واحد احیا مستقیم

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " ساخت داگ لگ های ریفورمر واحد احیا مستقیم " خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش ذیل عمل نمایید.