مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌اي تکمیل فعالیت های عمرانی (تامین و اجرا درپوش کانال، اتمام عملیات سیویل پروژه ریکلایمر و پیوینگ انبار 3 ) به صورت PC

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " تکمیل فعالیت های عمرانی (تامین و اجرا درپوش کانال، اتمام عملیات سیویل پروژه ریکلایمر و پیوینگ انبار 3 ) به صورت PC " خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش ذیل عمل نمایند.