مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌اي خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا صبا فولاد خلیج فارس به اسکله شهید رجایی

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد جهت " خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا صبا فولاد خلیج فارس به اسکله شهید رجایی " از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله‌اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش ذیل عمل نمایید.