مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌اي خدمات آتشنشانی و امداد و نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " خدمات آتشنشانی و امداد و نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس، خود را از طریق برگزاري مناقصه یک مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش زیر اقدام نمایند.