مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌اي انجام خدمات طراحی، مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات و مشاوره فنی شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " انجام خدمات طراحی، مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات و مشاوره فنی شرکت صبا فولاد خلیج فارس" را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش ذیل عمل نمایند.