مناقصه

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي تامین کابل NYY/CLASS2 واحد احیا مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد پروژه " تامین کابل NYY/CLASS2 واحد احیا مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس " را از طریق برگزاري مناقصه یک مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.