مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه خدمات آتشنشانی و امداد و نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

آگهي تجدید مناقصه خدمات آتشنشانی و امداد و نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

آگهي تجدید مناقصه خدمات آتشنشانی و امداد و نجات مجتمع صبا فولاد خلیج فارس