مناقصه منقضی شد

آگهی مناقصه خريد يک دستگاهXRF (X-Ray Fluorescence) به همراه متعلقات دستگاه شامل دستگاه پرس جهت آماده سازی نمونه ها، UPS ، رگلاتور گاز P10 و کپسول گاز P10

آگهی مناقصه خريد يک دستگاهXRF (X-Ray Fluorescence) به همراه متعلقات دستگاه شامل دستگاه پرس جهت آماده سازی نمونه ها، UPS ، رگلاتور گاز P10 و کپسول گاز P10

آگهی مناقصه خريد يک دستگاهXRF (X-Ray Fluorescence) به همراه متعلقات دستگاه شامل دستگاه پرس جهت آماده سازی نمونه ها، UPS ، رگلاتور گاز P10 و کپسول گاز