اطلاعیه منقضی شد

آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات کمپرسورها، فن ها و غبارگیرها کارخانه احیاء مستقیم (HBI)

آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات کمپرسورها، فن ها و غبارگیرها کارخانه احیاء مستقیم (HBI)