اطلاعیه منقضی شد

آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات ناحیه انباشت و برداشت کارخانه احیاء مستقیم (HBI)

آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات ناحیه انباشت و برداشت کارخانه احیاء مستقیم (HBI)