اطلاعیه منقضی شد

آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات ناحیه احیاء (کوره ، ریفورمر،آبرسانی و... ) کارخانه احیاء مستقیم (HBI)

آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات ناحیه احیاء (کوره ، ریفورمر،آبرسانی و... ) کارخانه احیاء مستقیم (HBI)