اطلاعیه منقضی شد

آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات سنگين مكانيكي (نوبت دوم)

آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات سنگين مكانيكي (نوبت دوم)