اطلاعیه منقضی شد

آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه متناسب با شرایط و خصوصیات تجهیزات موجود و آب خام ورودی به واحد RO

آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه متناسب با شرایط و خصوصیات تجهیزات موجود و آب خام ورودی به واحد RO

آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه متناسب با شرایط و خصوصیات تجهیزات موجود و آب خام ورودی به واحد RO