اطلاعیه منقضی شد

آگهی شناسایی پیمانکار احداث واحد سولفورزدایی از گاز پروسس مگا مدول احیا مستقیم میدركس

آگهی شناسایی پیمانکار احداث واحد سولفورزدایی از گاز پروسس مگا مدول احیا مستقیم میدركس

آگهی شناسایی پیمانکار احداث واحد سولفورزدایی از گاز پروسس مگا مدول احیا مستقیم میدركس