اخبار و رویدادها مشاهده همه

نخستین تولیدکننده بریکت گرم در کشور

آهن اسفنجی از احیای مستقیم اکسید آهن بدست می‌آید. در روش میـدرکس (MIDREX® DRI TECHNOLOGY) گنـدله سـنـگ آهن در کوره قائم با جریانی از گاز متـان که در ریفـورمـر به کمک کاتالیـست به منـوکسیـد کربـن و هیـدروژن شکسـتـه شـده در دمـای حدود 900 درجـه سانتـی گراد احیـا و به آهـن با درجـه خلـوص حدود 85 درصد تبدیل می‌شود. آهـن اسفنجی به سه شکل سرد، گرم و بریکت گرم تولید و مصرف می‌شود.

تعریف HBI توسط International Maritime Organization) IMO): آهـن اسفنـجی تولیـد شـده به روش احیـاء مستقیم که در دمایی بالاتر از °650 سانتی گراد فشـرده شده است و چـگالـی آن بالاتـر از 5gram/cm³ دارد. چـگالی بالاتـر از 5 و شـکل بالشـی ماننـد آن، جابجـایی، حمـل دریـایـی، انـبــارداری و عمـلکـرد آن در ذوب را بهـبـود می‌بخشد.

نخستین تولیدکننده بریکت گرم در کشور

آهن اسفنجی از احیای مستقیم اکسید آهن بدست می‌آید. در روش میـدرکس (MIDREX® DRI TECHNOLOGY) گنـدله سـنـگ آهن در کوره قائم با جریانی از گاز متـان که در ریفـورمـر به کمک کاتالیـست به منـوکسیـد کربـن و هیـدروژن شکسـتـه شـده در دمـای حدود 900 درجـه سانتـی گراد احیـا و به آهـن با درجـه خلـوص حدود 85 درصد تبدیل می‌شود. آهـن اسفنجی به سه شکل سرد، گرم و بریکت گرم تولید و مصرف می‌شود.

تعریف HBI توسط International Maritime Organization) IMO): آهـن اسفنـجی تولیـد شـده به روش احیـاء مستقیم که در دمایی بالاتر از °650 سانتی گراد فشـرده شده است و چـگالـی آن بالاتـر از 5gram/cm³ دارد. چـگالی بالاتـر از 5 و شـکل بالشـی ماننـد آن، جابجـایی، حمـل دریـایـی، انـبــارداری و عمـلکـرد آن در ذوب را بهـبـود می‌بخشد.

بولتن الکترونیکی مشاهده همه